Foto
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grójcu

realizuje zadania własne powiatu oraz z zakresu
administracji rządowej, w szczególności z zakresu
pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu
pieczy zastępczej, rehabilitacji społecznej
osób niepełnosprawnych oraz
wynikające z innych ustaw.

Jesteś tutaj:

Praca Owocem Aktywizacji

4445

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W GRÓJCU ZAPRASZA DO UDZIAŁU W PROJEKCIE pn. " PRACA OWOCEM AKTYWIZACJI",

współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu
osoby przebywające w pieczy zastępczej lub opuszczające pieczę zastępczą;
• osoby z niepełnosprawnością;

-zamieszkujące na terenie powiatu grójeckiego;
- posiadające ważne orzeczenie o niepełnosprawności lub równoważne;
- korzystające ze świadczeń pomocy społecznej.
W ramach projektu oferujemy bezpłatne wsparcie uczestnikom projektu.
Działania będą dobierane indywidualnie do potrzeb każdego z uczestników projektu.

WAŻNE! Do objęcia wsparciem preferowane są osoby lub rodziny korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020.

TERMIN REALIZACJI PROJEKTU: 07/2019 - 12/2020

Osoby zainteresowane zapraszamy do osobistego składania wniosków kandydata na uczestnika w projekcie w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Grójcu, ul. Laskowa 4a, 05 – 600 Grójec.

Rekrutacja prowadzona jest w dwóch terminach:
• 1) I termin od dnia 18 października 2019r. do 25 października 2019 roku
• 2) II termin naboru od dnia 1 kwietnia 2020r. do 13 kwietnia 2020 roku

Wnioski dostępne są w biurze Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grójcu pok. 107 (tel: 48 664 28 30) oraz na stronie www.pcpr.grojec.pl