Foto
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grójcu

realizuje zadania własne powiatu oraz z zakresu
administracji rządowej, w szczególności z zakresu
pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu
pieczy zastępczej, rehabilitacji społecznej
osób niepełnosprawnych oraz
wynikające z innych ustaw.

Jesteś tutaj:

Środowiskowy Dom Samopomocy

4794

KTO MOŻE STARAĆ SIĘ O ŚWIADCZENIE W FORMIE KORZYSTANIA Z USŁUG I FORM REHABILITACJI W ŚRODOWISKOWYM DOMU SAMOPOMOCY?


O udział w zajęciach w Środowiskowym Domu Samopomocy może starać się osoba, która ze względu na chorobę lub niepełnosprawność wymaga częściowej opieki pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych.
Środowiskowy Dom Samopomocy jest placówką pobytu dziennego przeznaczoną dla osób z zaburzeniami psychicznymi, które nie wymagają hospitalizacji ani pobytu w stacjonarnej placówce. Podstawowym zadaniem placówki jest zapobieganie nawrotom choroby oraz podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania.


ZASADY KIEROWANIA DO OŚRODKÓW WSPARCIA


Wniosek o skierowanie do ŚDS składa się do ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o skierowanie. Osoba zainteresowana do wniosku musi dołączyć następujące dokumenty:
• zaświadczenie lekarskie, wydane przez lekarza psychiatrę lub lekarza neurologa o występujących zaburzeniach psychicznych
• zaświadczenie lekarza rodzinnego o stanie zdrowia i braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach.
• orzeczenie o stopniu niepełnosprawności jeśli osoba takie posiada.
Następnym krokiem jest przekazanie przez ośrodek pomocy społecznej kompletu dokumentów wraz z wywiadem środowiskowym do jednostki kierującej, jaką jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grójcu, które w drodze decyzji administracyjnej kieruje osobę do ŚDS. Pierwszą decyzję kierującą wydaje się na czas określony nie dłuższy niż 3 miesiące,natomiast następne decyzje wydawane są na czas określony, niezbędny do realizacji indywidualnego planu postępowania wspierająco -aktywizującego, po wcześniejszym uzgodnieniu z kierownikiem domu.


Na terenie powiatu grójeckiego działa:

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY
Łychowska Wola 24,
05-604 Jasieniec
Telefon: (48) 389-54-77
E mail: srodowiskowy24@interia.pl
DYREKTOR: Wiesława Pruś