Foto
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grójcu

realizuje zadania własne powiatu oraz z zakresu
administracji rządowej, w szczególności z zakresu
pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu
pieczy zastępczej, rehabilitacji społecznej
osób niepełnosprawnych oraz
wynikające z innych ustaw.

Jesteś tutaj:

Domy Pomocy Społecznej

8782

KTO MOŻE STARAĆ SIĘ O ZAMIESZKANIE W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ?


O zamieszkanie w Domu Pomocy Społecznej może starać się osoba wymagająca całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogąca samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych.
Dom pomocy społecznej świadczy usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające i edukacyjne na poziomie obowiązującego standardu, w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb osób w nim przebywających.

ZASADY PRZYJĘCIA OSÓB DO DOMÓW POMOCY SPOŁECZNEJ


Osoba zainteresowana umieszczeniem w domu pomocy społecznej składa wniosek do ośrodka pomocy społecznej (OPS) właściwego ze względu na jej miejsce zamieszkania. Po skompletowaniu dokumentacji, w przypadku pozytywnego rozpatrzenia, OPS wydaje decyzję o skierowaniu osoby do domu pomocy społecznej o profilu odpowiednim do stanu jej zdrowia oraz decyzją o ponoszeniu opłaty.
Starosta powiatu, na terenie którego funkcjonuje dany dom pomocy społecznej, po otrzymaniu odpowiedniej dokumentacji oraz po pozytywnym rozpatrzeniu, wpisuje osobę zainteresowaną do rejestru osób oczekujących lub w przypadku wolnego miejsca we właściwej placówce – wydaje decyzję o umieszczeniu. Przewidywany czas oczekiwania na przyjęcie jest trudny do precyzyjnego określenia. W przypadku zwolnienia się miejsca we właściwym domu pomocy społecznej, osoba jest zawiadomiona o możliwości przyjęcia i we współpracy z pracownikiem DPS określony zostaje termin i konkretne szczegóły dotyczące przyjęcia do domu pomocy społecznej.


ODPŁATNOŚĆ ZA POBYT W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ


Pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny. Miesięczną opłatę ustala się na podstawie przedłożonych zaświadczeń o dochodach osoby kierowanej, tj. odcinka renty, emerytury, decyzji przyznającej zasiłek stały. Kwota odpłatności ulega zmianom.

Zgodnie z Zarządzeniem Starosty Grójeckiego z dnia 17 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańców w domach pomocy społecznej w powiecie grójeckim, ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia 25 stycznia 2023 r. poz. 839, miesięczny koszt utrzymania mieszkańca wynosi:

Dom Pomocy Społecznej w Tomczycach – 5 682,00 zł


Dom Pomocy Społecznej w Nowym Mieście nad Pilicą, ul. Ogrodowa – 6 145,64 zł


Dom Pomocy Społecznej w Nowym Mieście nad Pilicą, ul. Bielińskiego – 4 900,00 zł


Dom Pomocy Społecznej w Lesznowoli "Pod Topolami" – 5 692,01 zł

 


Opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej wnoszą:
  • osoba zainteresowana (mieszkaniec), ale nie więcej niż 70 % swojego dochodu,
  • małżonek, zstępni przedwstępnymi – zgodnie z umową zawartą z ośrodkiem pomocy społecznej,
  • gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej – w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w DPS a opłatami wnoszonymi przez rodzinę.

DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ DZIAŁAJĄCE NA TERENIE POWIATU GRÓJECKIEGO

Dom Pomocy Społecznej dla osób w podeszłym wieku oraz przewlekle somatycznie chorych

Tomczyce 40, 05-640 Mogielnica
Telefon: (48) 669-05-54
E mail: dps_tomczyce@interia.pl
DYREKTOR: Anna Wiśniewska

Dom Pomocy Społecznej dla osób przewlekle somatycznie chorych

ul. Bielińskiego 26, 26-420 Nowe Miasto nad Pilicą
Telefon: (48) 674-12-14, (48) 674-23-18, 668-402-741
E mail: dpsnatalia@poczta.fm
DYREKTOR: s. Marianna Złotkowska

Dom Pomocy Społecznej dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie oraz dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie

ul. Ogrodowa 18, 26-420 Nowe Miasto nad Pilicą
Telefon: (48) 674-00-70
E mail: dpsnm@data.pl
DYREKTOR: Wioletta Kucharska

Dom Pomocy Społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych "Pod Topolami"

Lesznowola ul. Grójecka 1, 05-600 Grójec
Telefon: (48) 664-25-48
DYREKTOR: Karolina Krzyżanowska