Foto
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grójcu

realizuje zadania własne powiatu oraz z zakresu
administracji rządowej, w szczególności z zakresu
pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu
pieczy zastępczej, rehabilitacji społecznej
osób niepełnosprawnych oraz
wynikające z innych ustaw.

Jesteś tutaj:

O nas

6893
SIEDZIBA PCPR W GRÓJCU
ul. P.O.W 4A, 05-600 Grójec
e-mail: pcpr@pcpr.grojec.pl

PCPR w Grójcu przyjmuje interesantów od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 -15.30.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grójcu jest jednostką samorządu terytorialnego powstałą na podstawie Uchwały Nr IV/8/99 Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 27 stycznia 1999 r.
Centrum działa na podstawie Statutu uchwalonego przez Radę Powiatu Grójeckiego Uchwałą Nr XLV/270/2017 z dnia 24 listopada 2017 roku oraz Regulaminu Organizacyjnego uchwalonego w dniu 14 listopada 2017r. Uchwałą Nr 79/2017 przez Zarząd Powiatu Grójeckiego.

Zgodnie z Regulaminem organizacyjnym jednostką kieruje dyrektor, w oparciu o następujące zespoły:
  • Zespół ds. pomocy społecznej,
  • Zespół ds. pieczy zastępczej,
  • Zespół ds. osób niepełnosprawnych,
  • Zespół ogólno - organizacyjny,
  • Zespół ds. finansowo- księgowych,
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grójcu realizuje zadania Powiatu i Starosty określone w szczególności w następujących aktach normatywnych:
1) ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1508 z późn. zm.)
2) ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1111)
3) ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz.2046 ze zm. )
4) ustawy z dnia 12 grudnia 2013r. o cudzoziemcach (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 2206)
5) ustawy z dnia 13 czerwca 2003r. o udzieleniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (t. j. Dz. U. z 2018r. poz. 51)
6) ustawy o ochronie zdrowia psychicznego (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1878)
7) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 1390)
8) zarządzenia Starosty Grójeckiego Nr 76/2011 z dnia 16 listopada 2011r. – na podstawie którego Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grójcu wykonuje zadania organizatora rodzinnej pieczy zastępczej w powiecie.